História a súčasnosť knižnice

MESTSKÁ KNIŽNICA V NÁMESTOVE 

 

HISTÓRIA 

Verejná ľudová knižnica v Námestove bola založená roku 1928 (pre zaujímavosť mala v tom čase 62 zväzkov, 150 čitateľov, 600 výpožičiek). V roku 1932 bol knihovníkom učiteľ Vendelín Stercula. Fond vzrástol na 216 zväzkov, výpožičiek bolo 855 a čitateľov 101. Počas vojny zhorela obecná, matičná i okresná knižnica. Až v roku 1946 na základe rozhodnutia Okresného knižného inšpektorátu v Dolnom Kubíne a MNV v Námestove sa uskutočnila voľba knižničnej rady pri verejnej obecnej knižnici. Za predsedu bol zvolený F. Bendek, tajomníkom  sa stal A. Zimaň a pokladníkom J. Oriešok. Knihovníkom v obecnej knižnici bol B. Tománek. 

Začiatkom 50. rokov Okresná ľudová knižnica sídlila v nevyhovujúcich podmienkach a mala len 500 zväzkov kníh. V roku 1956 bola zriadená Stredisková knižnica so sídlom v Námestove, ku ktorej boli pridelené obce Bobrov, Oravská Jasenica, Klin, Mútne, Ťapešovo, Vavrečka, Oravské Veselé, Zubrohlava. V knižničnom fonde Mestskej knižnice v Námestove v roku 1966 bolo 6 349 zväzkov a evidovaných bolo 257 čitateľov a 8102 výpožičiek. V roku 1967 okresná a kultúrna komisia v Dolnom Kubíne udelila mestskej knižnici , ktorú viedla Anna Nováková, čestné uznanie 1. stupňa v súťaži Budujeme vzornú ľudovú knižnicu. Z pridružených knižníc boli do strediskovej knižnice sústredené knihy, takže knižničný fond stúpol na 10 959 zväzkov, knižnica mala 380 čitateľov a 9 773 výpožičiek. V roku 1968 sa konali besedy s literárnym kritikom Dr. J. Poliakom, s riaditeľom Oravskej knižnice I. Kolčákom, no najčastejším literátom, ktorý chodil na besedy do Námestovo, bol spisovateľ T. H. Florin z Dolného Kubína. Od roku 1965 do roku 1980 bola riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska v Námestove Vlasta Vaňková, ktorá organizovala aj rôzne literárne podujatia v knižnici. "Spolu s našou vedúcou knižnice Novákovou a neskôr ďalšími pracovníkmi sme organizovali  literárne poobedia, literárne krúžky. Často sme pripravovali besedy o knihách a literárnych dielach, ktoré práve žiaci a študenti preberali v škole, snažili sme sa byť nápomocní v ich vyučovacom procese, pripravovali sme súťaž pre najlepších čitateľov." 

 

        Stredisková knižnica v Námestove v kultúrnom dome v roku 1970, riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska v Námestove bola Vlasta Vaňková (prvá sprava). 

Pri príležitosti nakrúcania filmu Drevený chlieb (1969) režiséra Martina Ťapáka pri Slanej vode navštívil Oravu spisovateľ Dominik Tatarka. "Po nakrúcaní sme mali slávnostné stretnutie, no nevedela som o tom, že Dominik Tatarka je medzi hosťami. Zhodou okolností som si vybrala jeho a dala som mu kvety, on sa rozplakal a odišiel. Neskôr som za ním zašla, lebo som nevedela, prečo plakal, a on mi povedal, že jemu už nikto nikdy nedá kvety, lebo už nie je v kurze. Navštívili nás aj slavisti Dr. Onty z Oxfordskej univerzity a doc. Sobella z Kolumbijskej univerzity, bolo to tesne pred vpádom ruských vojsk 20. augusta 1968. Niekto im telefonoval, že sa musia súrne vrátiť z Námestova do svojej vlasti, lebo nás idu obsadiť Rusi. Už bolo pre nich pripravené lietadlo v Bratislave. Zažila som aj takéto nezvyčajné a skoro až dobrodružne lúčenie, " zaspomínala si na tie časy dnes už nežijúca pani Vaňková z Námestova. 

Počet čitateľov aj knižničný fond z roka na rok narastal. V roku 1977 bolo evidovaných 29 668 zväzkov a v roku 1980 to už bolo 31 442 zväzkov. Knižnica bola umiestnená na prvom poschodí starého kultúrneho domu, kde bol drevený strop, takže pri ďalšom raste knižničného fondu hrozilo nebezpečenstvo, že sa strop zrúti. Priestory knižnice boli tiež nevyhovujúce, preto dostavba nového kultúrneho zariadenia, v ktorom sa rátalo aj s reprezentatívnymi priestormi pre knižnicu, bola nevyhnutná. Mestská knižnica mala charakter obvodnej knižnice, ktorej pracovníčky vykonávali aj metodickú službu pre obecné knižnice v obciach námestovského obvodu. Od roku 1980 bola riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska v Námestove M. Rybárová. Knižnica sa v apríli 1983 presťahovala do nových priestorov v novopostavenom kultúrno-osvetovom  zariadení, ktoré boli vhodné na poskytovanie knižničných služieb, ako aj kultúrno-výchovné podujatia pre verejnosť a výstavy nových kníh. Počet registrovaných čitateľov sa postupne zvyšoval - v roku 1985 ich bolo 3 380, v knižničnom fonde bolo zapísaných 34 826 kníh a počet výpožičiek stúpol na 98 926. Po roku 1983 v knižnici pracovalo viac knihovničiek: E. Kyseľová, M. Jadroňová, M. Pjenteková a Š. Maslaňaková. V roku 1985 knižnici za aktívnu činnosť Ministerstvo kultúry v SR udelilo čestný titul Vzorná knižnica. Mestská knižnica je súčasťou Domu kultúry v Námestove, ktorého riaditeľkou bola do konca roku 2020 Mgr. Eva Mušáková, od 01.03.2021 je novou riaditeľkou Mgr. art. Daniela Kubíková. Do roku 2004 pracovala v knižnici jej dlhoročná pracovníčka, vedúca knižnice E. Kyseľová, po odchode na dôchodok nastúpila do knižnice nová knihovníčka Daniela Laštíková. Súčasťou knižnice je aj internet pre verejnosť. Na tomto pracovisku pracoval do roku 2013 Marek Slovík, a do dnes pracuje Mgr. Jozef Medard Slovík aj ako odborný pracovník knižnice. 

 

PODUJATIA    

Literárne večery, čítania, ale aj literárne besedy majú v knižnici už niekoľkoročnú tradíciu; od roku 2002 navštívili knižnicu: Ivan Laučik - básnik a člen osamelých bežcov, Anna Ondrejková - poetka, Pavel Dvořák - historik a spisovateľ, Gustav Murín - spisovateľ, Veronika Šikulová - spisovateľka, Anton Habovštiak - spisovateľ a jazykovedec, Eva Kurjaková - spisovateľka, regionálna historička a zberateľka ľudových povestí. V spolupráci s Maticou slovenskou v Martine sme organizovali besedu o významných slovenských literátoch Martinovi Kukučínovi, Milovi Urbanovi, Hamuljakovi Martinovi a ďalších. Z fondu Európskej únie bol podporený cezhraničný projekt v rámci Týždňa kultúrnych miest Námestova a Zywca spoločný výmenný projekt Námestovskej knižnice s knižnicou Zywiecka Biblioteka Samorozdowa spojená s výstavou kníh oravských autorov v roku 2004.

Druhá zľava bývala riaditeľka Domu kultúry v Námestove Mgr. Eva Mušáková, sprava knihovníčka Daniela Laštíková, zamestanci knižnice Mgr. Jozef Medard Slovík a Marek Slovík, uprostred pri podpisovaní svojich kníh dnes už zosnulý historik Pavel Dvořák, besedoval v Námestove v rokoch 2003, 2005, 2006 a 2007. 

Každoročne organizujeme v rámci celoslovenského Týždňa slovenských knižníc rôzne podujatia. Počas tohto týždňa navštevujú knižnicu žiaci základných škôl, kde sa realizujú rôzne exkurzie, besedy, prednášky najmä pre žiakov, napríklad s Danielom Hevierom (básnik a vydavateľ), spisovateľ Michal Hvorecký, Blaženou Mikšíkovou z Dolného Kubína, Janou Necpalovou - autorkou kníh pre deti zo Žiliny, so spisovateľom Jozefom Kráľom z Dolného Kubína (zomrel v roku 2014), Erikom Balážom - ochrancom a lektorom z Nadácie Zelená nádej. Vydavateľ Koloman Kertez Bagala nás navštívil aj so spisovateľom Petrom Krištúfkom. Cestovateľka a spisovateľka Liba Chiara Hladekova nám porozprávala o svojom putovaní do Santiaga de Compostela, naposledy v rámci týzdňa knižníc v roku 2018 navštívila knižnicu spisovateľka pre deti Danuša Dragulová-Faktorová.

Prezentácia knihy Psie modré nebo zamestanancom kničnice a spisovateľom Jozefom Medardom Slovíkom.     

Beseda so spisovateľkou Jankou Necpalovou zo Žiliny v roku 2018.  

1. jún 2021 Deň detí v knižnici s knihovníčkou Danielou Laštíkovou.

Žiaci absolvovali prehliadku knižnice obohatenú o literárne súťaže, tvorivé čítanie, hľadanie pokladu a divadelný rýchlokurz s riaditeľkou Domu kultúry v Námestove Mgr. art. Danielou Kubíkovou.

Každoročné na jeseň organizujeme Impulzy - Námestovské autorské čítania so známymi slovenskými spisovateľmi s finančnou podporou Fondu pre umenie, podujatie je určené študentom stredných škôl a širokej verejnosti v Námestove.  V roku 2019 sa uskutoční už ôsmy ročník. Na Impulzoch sa v priebehu jednotlivých ročníkoch zúčastnili Robert Bielik - maliar a básnik, Jan Litvák - básnik - člen barbarskej generácie, Erik Ondrejička - básnik, Gabriela Grznárová - poetka, Igor Hochel - básnik, Miloš Janoušek - spisovateľ,  Juraj Kuniak - vydavateľ a básnik, Marian Milčák - básnik, Peter Milčák - básnik, Alexandra Pavelková - spisovateľka, Juraj Thal - spisovateľ, Peter Getting - spisovateľ, vydavateľ Ivan Harman, Juraj Šebesta - spisovateľ, Valentína Sedileková - autorka fantasy trilógie. Českí básnici Radek Štepánek, Vojta Kučera, Pavel Zajíc a Jaroslav Typlt. Oravskí autori Andrej Hablák - básnik, Jaroslav Klus - prozaik, Rudolf Jurolek - básnik, Jozef Medard Slovík básnik a prozaik, Vladimíra Martvôňová - poetka a ďalší autori. Vystavovala u nás svoje ilustrácie Andrea Teťáková z Námestova a ilustrátor Miroslav Knap viedol aj ilustrátorský workshop v rámci autorských čítaní. Na 28. júna 2021 je pripravený 9. ročník Impulzov.

 

   Priestory knižnice zaplnené študentmi stredných škôl v Námestove na VII. ročníku Impulzov Námestovských autorských čítaní v roku 2018. 

 

IX. ročník Impulzov Námestovských autorských čítaní v mestskej knižnici v roku 2019 s českými básnikmi Pavlom Zajícom, Olinou Stehlíkovou a slovenskou poetkou Oľgou Gluštíkovou a moderátorkou Gabrielou Tomajkovou z Rádia Regina. 

Knižnica poskytuje verejnosti aj prístup na internet na troch počítačoch, kde najmä študenti, mladí ľudia, ale aj ostatné vekové kategórie môžu vyhľadávať potrebné informácie. Internetovú čitáreň využívajú študenti aj na písanie seminárnych prác, ročníkových prác, referátov, projektových úloh či slohových prác. Každý rok robíme projekty na akvizíciu - doplňujeme knižný fond o dostatočne širokú ponuku nových knižných titulov, na modernizáciu knižnice - zakúpili sme nové počítače a tlačiarne. Rozšírili sme služby o Turistické informačné centrum, ktoré bolo zriadené od júna 2019 v Mestskej knižnici v Námestove, kde návštevníkom a turistom poskytujeme aj informácie o našom regióne. V roku 2020 bol schválený projekt Moderný dizajn a zaujímavé prvky – výrazné vynovenie Námestovskej knižnice. Interiér knižnice nutne potreboval nový šat a 5. októbra 2021 bola slávnostne otvorená vynovená knižnica. V priebehu roku 2021 bude dokončená 2. etapa modernizácie knižnice, projekt podporil FPU, ktorej súčasťou je aj navýšenie počtu nových knižných regálov, radi by sme ich zaplnili novými knihami.

LIBRIS A CLAVIUS     

Mestská knižnica v Námestove do mája 2004 používala knižnično-informačný systém Libris, v roku 2004 sme v tomto programe spracovali celý knižničný fond, ktorý sa skladá z 24 483 knižničných jednotiek. Ročný prírastok kúpou bol roku 2004 120 kníh, výpožičiek čitateľov bolo 22 441 a registrovaných používateľov spolu bolo 1 235. V roku 2014 sme zakúpili nový knižnično-informačný systém Clavius, ktorý sme získali s finančnom podporou Fondu na podporu umenie v Bratislave. Tento systém integruje väčšinu základných aktivít knižničnej práce: akvizíciu, katalogizáciu, výpožičné služby, rešeršovanie, revíziu a vyraďovanie z knižného fondu, modul EMVS maily MVS a čitateľom - informovanie čitateľov mailom pred dátumom konca výpožičky. Modul www. katalóg pre dokumenty - on - line katalóg knižničného fondu na webovej stránke našej knižnice. V roku 2018 bol ročný prírastok 507 kúpou + 83 darom = spolu 590 kníh, výpožičiek čitateľov bolo 32 124 a registrovaných čitateľov bolo 696, medziknižničnou výpožičnou službou sa požičalo z iných slovenských knižníc 778 kníh. Návštevníci, ktorí využili prístup na internet bolo 2002 návštevníkov, kultúrnych podujatí v knižnici bolo 22. V roku 2020 bol ročný prírastok 167 kúpou, výpožičiek čitateľov 18 416 a registrovaných čitateľov 572, mvs sa požičalo 564 kníh. Návštevníkov, ktorí využili prístup na internet bolo 539 návštevníkov, kultúrnych podujatí 3.   Predpokladáme, že po zakúpení nových, zaujímavých knižných titulov sa počet jednotlivcov bude približovať k návštevnosti, akú sme mali pred koróna krízou k počtu 9 000 návštevníkov, najmä po dokončení výrazného vynovenia Námestovskej knižnice.