Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID‐19

Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19

 

Stručný opis projektu:

Špecifický cieľ 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Prioritná os: 7. REACT-EÚ

Investičná priorita: 7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Projekt “Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19” adresuje potreby žiadateľa – Dom kultúry v Námestove (DKNO) – na rekonštrukciu a nákup vybavenia za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, a rovnako za účelom zlepšenia úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie.

 

Cieľovú skupinu tvoria

-          obyvatelia mesta Námestovo všetkých vekových skupín, národností, náboženského vierovyznania, zdravotného stavu a pohlavia

-          obyvatelia okresu Námestova

-          obyvatelia Žilinského samosprávneho kraja všetkých vekových skupín, národností, náboženského vierovyznania, zdravotného stavu a pohlavia  

-          účinkujúci – umelci, lokálni aj hosťujúci, ktorí účinkujú v rôznych podujatiach kultúrneho domu a jeho pridružených inštitúcií

 

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:

P0974 Počet podporených kultúrnych objektov: 1.

Miesto realizácie projektu:                                Dom kultúry v Námestove

Výška poskytnutého NFP max. do výšky:       194 777,35 EUR

 

Hypertextové odkazy:

http://www.mirri.gov.sk/

 Stav priestorov po modernizácii

Šatňa

 

Podjavisko

Osvetlenie

Ozvučenie

Stav priestorov pred modernizáciou